O projektu

Platforma za opštedruštveni dijalog “Održivi razvoj za sve” omogućava uspostavljanje široke diskusije među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi za održivi razvoj 2030.

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podržana je od strane vlada Švajcarske i Nemačke, u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ koji sprovodi GIZ. Platforma je pokrenuta na konferenciji održanoj 4. marta 2020. u Beogradu, u saradnji 7 organizacija civilnog društva koje se bave različitim aspektima održivog razvoja.

Platforma je strukturisana u tri tematska stuba koji odgovaraju trima dimenzijama održivog razvoja: društvenoj, ekonomskoj i dimenziji zaštite životne sredine. Kako su sva tri aspekta održivog razvoja usko povezana, tri stuba Platforme funckionišu na integrisani način, u skladu sa uskom povezanošću i isprepletenošću ciljeva održivog razvoja.

Beogradska otvorena škola je koordinator aktivnosti Platforme u oblasti zaštite životne sredine, a Fondacija BFPE za odgovorno društvo je njen partner. Stub zaštite životne sredine u svom radu ima fokus na ciljeve održivog razvoja broj 6 – Čista voda i sanitarni uslovi, 7 – Dostupna i obnovljiva energija, 12 – Odgovorna potrošnja i proizvodnja, 13 – Akcija za klimu, 14 – Život pod vodom, 15 – Život na kopnu.